نظرات کاربران
نگارنده : حمیدرضازردشت - در تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۰۳:۳۹ ب.ظ
موضوع: نودونه ورصددعاهاوطلسمات اینترنت راطوری نوشتن تانتیجه عکس دهد.ماراستگوسان رختشویی ودروغ گویان رابشدت تنبیه ومجوشان راپیگیری ابطال میکنیم.....
نگارنده : - در تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۰۳:۳۵ ب.ظ
موضوع:
نگارنده : حمیدرضازردشت - در تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۰۳:۳۲ ب.ظ
موضوع: سلام بزودی ی کسانی که لوح خاتم دروغ درفضای مجازی پخش کرده اندرامستندتحویل می‌دهیم.ا.مگر اگرگره انسانی بالون بازشودچه ضرری برای کسانی که دربچکی عقده ای شده اندازد.مابزودی مستندسروکارشان رابه اطلاعات میندازیم مالوح اصلی ازهندآورده ایم.....
نگارنده : حمیدرضازردشت - در تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۰۳:۳۲ ب.ظ
موضوع: سلام بزودی ی کسانی که لوح خاتم دروغ درفضای مجازی پخش کرده اندرامستندتحویل می‌دهیم.ا.مگر اگرگره انسانی بالون بازشودچه ضرری برای کسانی که دربچکی عقده ای شده اندازد.مابزودی مستندسروکارشان رابه اطلاعات میندازیم مالوح اصلی ازهندآورده ایم.....
نگارنده : حمیدرضازردشت - در تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۰۳:۳۲ ب.ظ
موضوع: سلام بزودی ی کسانی که لوح خاتم دروغ درفضای مجازی پخش کرده اندرامستندتحویل می‌دهیم.ا.مگر اگرگره انسانی بالون بازشودچه ضرری برای کسانی که دربچکی عقده ای شده اندازد.مابزودی مستندسروکارشان رابه اطلاعات میندازیم مالوح اصلی ازهندآورده ایم.....
نگارنده : - در تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۰۳:۲۸ ب.ظ
موضوع:
ارسال نظر